• NSMIT (MyNSM)

Simon Bott

Bott

Simon Bott
Instructional Professor and Undergraduate Chair
Ph.D., University of Alabama, 1986
B.Sc., Bristol University, UK, 1983

Department of Chemistry
University of Houston
Houston, Texas 77204-5003

Office: 137 - Fleming
Phone: 713.743.2771
sbott@uh.edu

 

CHEM 1301 - Foundation of Chemistry I
CHEM 1331 - Fundamentals of Chemistry II
CHEM 1332 - Fundamentals of Chemistry II